PROCEDIMENT PERFILS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los

ENLLAÇ

Procediment d’acreditació dels requisits per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional

1. Professorat afectat

Aquest procediment s’adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d’Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats.

2. Requisits específics per acreditar els perfils

Per tal de disposar de la corresponent acreditació d’un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats per a cada perfil a l’annex 1.

3. Formació i programes d’innovació educativa reconeguts

Al Portal de centre del Departament d’Ensenyament, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals. Aquesta llista s’ha d’actualitzar cada curs escolar. La resolució també ha d’establir la durada mínima de cada activitat formativa i el curs escolar a partir del qual es tenen en compte la formació i els programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació.

4. Procediment automàtic d’acreditació inicial

El Departament d’Ensenyament ha d’acreditar el professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l’annex 1 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d’abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels perfils s’anota al registre informàtic de professorat, a excepció de l’acreditació del perfil professional de docència de dues especialitats a l’ESO, que s’entén acreditat amb el reconeixement de dues especialitats docents.

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del dia següent de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució.

5. Acreditació a sol·licitud del professorat

5.1 Sol·licitud d’acreditació

El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic pot sol·licitar-la fent ús del model que està a la seva disposició als registres del Departament d’Ensenyament, dels seus serveis territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona i al Portal de centre. Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil professional:

a) Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.

b) Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

Totes les fotocòpies que es presentin han d’estar compulsades.

c) Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s’estableix per cadascun dels perfils de l’annex 1, mitjançant models disponibles als registres abans esmentats i al Portal de centre. A aquests efectes, s’entén per curs escolar, l’exercici de la docència un mínim de 8 mesos consecutius.

No cal certificar l’experiència docent que consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics.

5.2 Reconeixement de l’acreditació de perfil professional

Un cop revisada la documentació aportada pels interessats i després de comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha d’incorporar, si escau, la documentació aportada a l’expedient personal i resoldre la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil.

Aquesta acreditació ha de constar al registre informàtic de professorat i pot ser consultada al portal ATRI.

Si es denega l’acreditació, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s’ha de notificar a la persona sol·licitant.

6. Termini de presentació de sol·licituds i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds individuals d’acreditació d’un o més perfils professionals es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació a ATRI de l’acreditació inicial prevista a les bases 3 i 4.

Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d’elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini finalitza el dia 7 de juny de 2016 i el dia 30 de juny de 2016 per als funcionaris de carrera, amb independència de la fase de participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta.

En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs escolar 2016-2017, la data límit en que han de constar enregistrades en l’expedient personal informàtic les acreditacions dels perfils, és el dia 8 de juliol de 2016.

En les diferents convocatòries de provisió de llocs de treball docents, s’ha d’establir la data límit en què han de constar enregistrades les acreditacions dels perfils, per tal que puguin ser tingudes en compte en l’adjudicació de destinacions motiu de la corresponent convocatòria.

7. Informació

El professorat i les direccions dels centres que desitgin rebre informació en relació amb aquest procediment, s’ha d’adreçar a la unitat de gestió de personal docent dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona que correspongui, segons el centre on presti serveis el curs 2015-2016 o l’últim en què va tenir destinació.

Comparteix: