OBERTURA DE LA BORSA PROFESSORAT 2016 (NOVETATS!)

OBERTURA DE LA BORSA (TERMINIS PREVISTOS)

Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016)

PDF (81.98 KB)

Sol·licituds: 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

Llistat d’admesos i exclosos provisional: segona quinzena de març

Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril.

L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament:

http://www.gencat.cat/ensenyament

Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

 • Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d’Educació de Barcelona:

  • *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  • *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.
  • *Si ets professor/a d’Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes o del certificat d’aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l’educació o el títol d’especialització didàctica.
  • *Fotocòpia del document nacional d’identitat
  • *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que “acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta” (l’expedeix un metge de família a qualsevol CAP)
  • *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent
  • *Declaració jurada (inclosa a l’aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
  • *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ)
  • *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.

  • *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus…)
  • Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits.
  • NOVETAT IMPORTANT!!!!!Com a novetat es demanarà com a requisit el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.ENLLAÇ AMB LA NORMATIVA COM OBTENIR-LO

ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (actiu quan comenci el termini-inclou la sol·licitud d’inscripció, links on consultar quina/es especialitat/s es poden optar i quines titulacions es necessiten, formularis ,documentació i normativa)

Comparteix:

1 Comentari

 1. Amparo Grancha Beleño ha dit:

  Soy afiliada y necesito asesoramiento de un abogado. He estado de baja por lesión en espalda y por depresión pues aguanté con dolor desde septiembre en un aula de 3 años con 30 niños. Tengo los informes médicos y creo que no deberían haberme descontado el dinero de mi nómina pues ha sido por causa de estar en ese puesto de trabajo y la cantidad de niños y el inicio de su etapa escolar con lo que ello supone. Me he enterado que un compañero en mi misma situación lo recuperó. Me gustaría me recibiesen. Muchas gracias. Mi teléfono 666517643.