OBERTURA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT

Obert concurs públic extraordinari per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

CALENDARI:

Termini per presentar la sol·licitud del 25 d’octubre al 13 de novembre de 2017.

Requisits per a la incorporació a la borsa

Accés a l’aplicatiu

Documentació:

  1. Document nacional d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
  2. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que “no es pateix cap malaltia ni s’està afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos (posar el cos al que us inscribiu) i lloc de treball (posar l’especialitat o especialitats a les que us inscribiu) que s’ha d’ocupar”.
  3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

– Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s’ha de presentar cap document específic sinó que només s’ha de signar.

4. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.

– Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

– Si es presenta l’expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d’expedició.

– Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar-hi l’homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

– Si la titulació s’ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió de mestre o de professor d’educació secundària d’acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d’Educació hi ha de constar expressament l’especialitat que pot impartir.

7. Per als cossos de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes i professors tècnics de formació professional, l’original o una fotocòpia compulsada (o el resguard de pagament) d’un del documents següents:

títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o

certificat d’aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l’educació o

títol d’especialització didàctica.

Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l’1 d’octubre de l’any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional.

Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d’acord amb l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l’1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional).

Si s’al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d’Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d’un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d’acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s’han prestat serveis.

El títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent es poden acreditar fins al 31 d’agost. Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen aquesta formació poden presentar l’original del full de matrícula (o una fotocòpia compulsada o el resguard del pagament) o un certificat que així ho acrediti. Abans del 31 d’agost, aquestes persones han de presentar l’original (o una fotocòpia compulsada o el resguard del pagament) del títol de màster o del certificat equivalent

8. A part d’aquests, cal presentar tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l’autobarem de la sol·licitud.

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *