L’ENVERINAT DECRET DE PLANTILLES

El Departament d’Ensenyament ha filtrat una proposta per regular de nou la manera d’establir les plantilles dels centres i la provisió dels llocs de treball docent.

Aquest document és un esborrany, però ja presenta uns aspectes molt negatius, que ens obliguen a fer les següents consideracions:

 1. Si s’apliqués, significaria reduir encara més les escasses places que surten a concurs de trasllats ordinari.
 2. El concurs de trasllats ordinari és el sistema més net, transparent i objectiu que hi ha per adjudicar les vacants. El sistema que es vol imposar elimina pràcticament aquesta modalitat i reserva la major part a places que s’adjudiquen per procediments on el que més compta és la subjectivitat del qui selecciona. Per tant, s’ afavoreix l’amiguisme i el nepotisme.
 3. Els docents tenim dret a la mobilitat del lloc de treball, i aquest és un mecanisme que permet satisfer les necessitats del professorat i tenir uns claustres cohesionats, implicats i motivats en el desenvolupament d’un projecte educatiu. Dificultar la mobilitat és augmentar, encara més, el grau de desafecció i desmoralització del professorat que vol optar per un canvi de lloc de treball.
 4. El professorat de les escoles i instituts formem part de la funció pública docent i això vol dir que l’accés i la mobilitat s’han de fer garantint els principis de PUBLICITAT, TRANSPARÈNCIA, IGUALTAT i CAPACITAT com diu la pròpia Llei d’Educació de Catalunya.
 5. L’actual redacció d’aquest document no garanteix cap ni un, d’aquests principis. Contràriament FOMENTA L’OCULTACIÓ de les places vacants, NO ÉS TRANSPARENT ni en la informació de vacants, ni en les seves característiques, ni en els mèrits que cal al·legar, per tant AFAVOREIX LA DESIGUALTAT en favor dels candidats més pròxims a qui té la capacitat de decidir, SENSE TENIR EN COMPTE ELS MÈRITS I LA CAPACITAT dels candidats que opten lliurement a aquesta plaça.
 6. Aquest esborrany, atorga al les direccions una capacitat que depassa en molt les seves responsabilitats. Cap direcció responsable pot acceptar jugar aquest paper.

A AQUEST PAÍS JA ESTEM FARTS DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS QUE AFAVOREIXEN LA CORRUPCIÓ I L’AMIGUISME. ÉS PER AIXÒ QUE ANPE.cat, PROPOSA:

 1. Totes les places, les ordinàries i les que tinguin algun perfil determinat en funció del projecte educatiu aprovat pel claustre, han de proveir-se pel concurs de trasllats ordinari. Això vol dir, que:
 • Totes les vacants han de publicar-se al DOGC.
 • Tothom ha de conèixer el seu nombre, les seves característiques i els possibles requisits de perfil.
 • Tothom que reuneixi els requisits ha de poder presentar-se, aportant els seus mèrits, que han de ser avaluats per comissions formades per 5 docents escollits per sorteig.
 • Els centres que tinguin aprovades places singulars pel claustre, pel consell escolar i pel Departament podran afegir al procediment anterior una entrevista personal amb els candidats. Aquestes places, llevat de situacions excepcionals, de cap manera poden superar el 10 % de la plantilla del centre.
 • Aquestes places MAI PODRAN CONSOLIDAR-SE COM A DEFINITIVES, doncs responen a projectes educatius singulars, i per tant canviants en el temps d’acord amb les necessitats del centre. NO TÉ CAP SENTIT CONSOLIDAR EL QUE PER DEFINICIÓ ÉS TRANSITORI.
 • ANPE.cat mai reconeixerà la consolidació d’una plaça com a definitiva, si no és obtinguda pel concurs ordinari de trasllats.

ANPE.cat farà un seguiment molt estricte de la tramitació d’aquesta proposta, doncs POT OBRIR DEFINITIVAMENT LA PORTA AL NEPOTISME I A LES CORRUPTELES EN L’ASSIGNACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DOCENT.

ANPE.Cat S’OPOSARÀ A QUALSEVOL MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL MODEL, QUE NO AFAVOREIXI QUE TOTES LES VACANTS SURTIN A CONCURS I SIGUIN ASSIGNADES SEGONS ELS PRINCIPIS D’IGUALTAT, PUBLICITAT, MÈRITS I CAPACITAT.

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *