Funcionament Borsa

CONSULTA DE DADES

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT)

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS.

FORMACIÓ INICIAL PER AL PERSONAL INTERÍ

MASTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

TAULES RETRIBUTIVES

COSSOS I ESPECIALITATS QUE ES CONVOQUEN (CURS 2013-2014)

JORNADA LABORAL PEL CURS 2013-2014

CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA 2013-2014 (IMPORTANT!!)

Index temes borsa

 1. 1. Què es la borsa?
 2. 2. Requisits per a la incorporació
 3. 3. Requisits específics per a cada cos
 4. 4. Prova de capacitació per especialitat
 5. 5. Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica
 6. 6. Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments
 7. 7. Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions
 8. 8. Calendari Curs 2013-2014
 9. 9. Normativa

Què es la borsa? Anar Amunt

Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

*personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d’acord amb el temps de servei;

*les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d’oposició en el darrer procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;

*les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d’Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l’any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d’ordre assignat en la convocatòria.

La convocatòria de la borsa abans es publicava (han estat alguns cursos sense fer-ho) habitualment a finals de juny o començaments de juliol, en les especialitats en què es preveu que manquin candidats durant el curs següent. En cada una es fa pública una llista provisional i posteriorment una de definitiva de les persones admeses i excloses on consta el número d’ordre que se’ls assigna per al curs següent.

Funcionament de la borsa

Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d’usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d’usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s’obren diferents terminis, 16 de setembre de 2013, quarta setmana d’octubre de 2013, darrera setmana de gener de 2014, darrera setmana de març de 2014 per modificar les dades que consten a la borsa.

Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions. Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s’establiran segons necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. El calendari mensual d’actes de nomenament de cada àmbit territorial s’anunciarà a cada pàgina web.

Requisits per a la incorporació Anar Amunt

Requisits generals

 

*Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.

*Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.

*No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat.

*No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques.

*Tenir el certificat de nivell de suficiència de català  de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent , d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament. Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

*No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.

*Tenir la capacitació adequada  per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat cel lloc de treball que s’ha d’ocupar.

Requisits específics per a cada cos Anar Amunt

Mestres

Tenir la titulació de mestre o mestra o el títol de grau corresponent.

 

Professors d’ensenyament secundari

 

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència .

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008 , de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s’han obtingut abans de l’1 d’octubre del 2009:

*el certificat d’aptitud pedagògica (CAP),

*els títols d’especialització didàctica i

*el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d’aquest requisit qui acrediti el següent:

*que abans de l’1 d’octubre del 2009 va impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

*que va obtenir un dels títols següents abans de l’1 d’octubre del 2009:

*mestre o mestra,

*diplomatura en professorat d’educació general bàsica,

*mestre o mestra d’ensenyament primari

*llicenciatura de pedagogia o equivalent:

*llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l’educació

*llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l’educació i secció ciències de l’educació

*llicenciatura de psicopedagogia,

*llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació),

*títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),

*títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),

*llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,

*llicenciatura en psicologia de l’educació,

*llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,

*llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació,

*180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

 • 503 Assessoria d’imatge personal
 • 506 Hoteleria i turisme
 • 507 Informàtica
 • 511 Organització i processos de manteniment de vehicles
 • 519 Processos i mitjans de comunicació
 • 522 Processos i productes d’arts gràfiques
 • 523 Processos i productes de fusta i mobles

 

Professors d’escoles oficials d’idiomes

 

1. Tenir latitulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència .

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008 , de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s’han obtingut abans de l’1 d’octubre del 2009:

*el certificat d’aptitud pedagògica (CAP),

*els títols d’especialització didàctica i

*el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d’aquest requisit qui acrediti el següent:

que abans de l’1 d’octubre del 2009 va impartir docència als ensenyaments d’idiomes durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

que va obtenir un dels títols següents abans de l’1 d’octubre del 2009:

*mestre o mestra,

*diplomatura en professorat d’educació general bàsica,

*mestre o mestra d’ensenyament primari

*llicenciatura de pedagogia o equivalent:

llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l’educació

llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l’educació i secció ciències de l’educació

*llicenciatura de psicopedagogia,

*llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació),

*títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),

*títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),

*llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,

*llicenciatura en psicologia de l’educació,

*llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,

*llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació,

*180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les escoles oficials d’idiomes cal superar una prova de capacitació.

 

Professors d’arts plàstiques i disseny

 

1. Tenir latitulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

 • 701 Ceràmica
 • 708 Dibuix tècnic
 • 709 Disseny d’interiors
 • 710 Disseny de moda
 • 711 Disseny de producte
 • 712 Disseny gràfic
 • 713 Disseny tèxtil
 • 717 Joieria i orfebreria
 • 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
 • 720 Materials i tecnologia: disseny
 • 722 Mitjans informàtics
 • 724 Vidre

 

Professors tècnic de formació professional

 

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

 • 601 Cuina i pastisseria
 • 603 Estètica
 • 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
 • 605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
 • 609 Manteniment de vehicles
 • 610 Màquines, serveis i producció
 • 611 Mecanització i manteniment de màquines
 • 614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
 • 615 Operacions de processos
 • 618 Perruqueria
 • 623 Producció en arts gràfiques
 • 626 Serveis de restauració
 • 627 Sistemes i aplicacions informàtiques
 • 628 Soldadures
 • 629 Tècniques i procediments d’imatge i so

 

Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

 

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

 • 804 Daurat i policromia
 • 805 Ebenisteria artística
 • 806 Enquadernació artística
 • 808 Fotografia i processos de reproducció
 • 809 Modelisme i maquetisme
 • 814 Tècniques de gravat i estampació
 • 815 Tècniques de joieria, bijuteria
 • 817 Tècniques de patronatge i confecció

Prova de capacitació per especialitat Anar Amunt

El Departament d’Ensenyament estableix la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o una substitució per impartir determinats crèdits als cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents als cossos d’arts plàstiques i disseny o del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Les proves es realitzaran en els centres on les persones interessades hagin estat nomenades per primera vegada.

Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.

Cicles formatius de formació professional (professors d’ensenyament secundari i professors tècnics)

La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts. La primera és de tipus test sobre continguts conceptuals i la segona és un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en els currículums dels crèdits assignats a l’especialitat docent (http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp)

A fi de tenir l’exempció de la prova, les persones participants que tinguin una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent han d’acreditar documentalment l’experiència i la formació esmentades davant la comissió de selecció el mateix dia de la prova.

Cal que aportin la documentació següent:

 • Les persones que han treballat com a assalariades
  • un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on consti l’empresa i el grup de cotització, actualitzat el mes de setembre del 2013, i
  • un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les tasques desenvolupades, el CIF de l’empresa i el nom, el DNI i el càrrec de la persona que certifica.
 • Les persones que han treballat com a autònomes
  • un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui,
  • la liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat, i
  • una declaració personal de les activitats que realitzen.

Una vegada valorada per la comissió avaluadora la documentació acreditativa de l’experiència que hàgiu presentat, en el cas que no hàgiu estat declarat exempt o exempta de la prova, caldrà fer-la.

Escoles d’arts plàstiques i disseny (professors i mestres de taller)
La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts. La primera és de tipus test sobre continguts procedimentals i conceptuals i la segona és un exercici pràctic sobre les tasques i els processos implicats en la docència i en la gestió de l’aula.

Estan exemptes d’aquesta prova les persones que acrediten sis mesos d’experiència docent en llocs de treball de la mateixa especialitat en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Escoles oficials d’idiomes

La prova consisteix en una entrevista oral, en la qual cal demostrar la competència lingüística suficient per impartir classes de l’especialitat corresponent, i una prova escrita, en la qual s’ha de demostrar el coneixement dels objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d’idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l’idioma com a segona llengua.

Estan exemptes d’aquesta prova les persones que acrediten sis mesos d’experiència docent en llocs de treball de la mateixa especialitat en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

 

Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica Anar Amunt

Informació per al curs 2013-2014 (12 de setembre de 2013)

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2013-2014

Els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d’adjudicar.

Nomenaments a partir de l’inici del curs escolar

A partir de l’inici del curs lectiu els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014  de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s’estableixen a l’article 4 de l’esmentat document.

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d’actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, el dia de l’adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d’Educació de Barcelona, el número d’ordre de les persones convocadesper a cada especialitat.

Per saber el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d’un SMS i un missatge de correu electrònic.

Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l’adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l’apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web delConsorci d’Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació.

Les persones a les quals s’assigna una vacant o substitució l’han d’acceptar des de l’aplicació que hi ha a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació d’aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).

El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació. S’ha de tenir en compte que el rebuig d’aquesta proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s’al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s’ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:

 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici del lloc de treball que ha d’ocupar,
 • l’imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l’imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d’incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l’acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d’accedir a l’aplicació que hi ha a l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació del web per comunicar la data d’acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació de l’aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d’adjudicació d’aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d’ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:

 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d’Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d’Atenció Unificada del Departament d’Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s’hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.

 

 

Adreces electròniques per a la gestió dels nomenamentsAnar Amunt

Mestres d’educació infantil i primària: substitucionspribaix.ensenyament@gencat.cat

Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssecbaix.ensenyament@gencat.cat

 • Vallès Occidental

 

 

 • Girona

 

 • Tarragona

 

 • Lleida

 

 • Terres de l’Ebre

Mestres d’educació infantil i primària: substitucionspriteb.ensenyament@gencat.cat

Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssecteb.ensenyament@gencat.cat

 • Consorci d’Educació de Barcelona

Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions Anar Amunt

Ordenació de col·lectius per a l’adjudicació

A partir del curs escolar 2013-2014, el personal de la borsa de treball docents’ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària i, dins de cada col·lectiu, pel número d’ordre, de menor a major:

Col·lectius per a les especialitats de primària

 1. Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa
 2. Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa
 3. Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària
 4. Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària

Col·lectius per a les especialitats de secundària

 1. Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa
 2. Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa

Tipus de jornada dels llocs de treball

Les jornades s’agrupen en els blocs següents:

Bloc 1: jornades 1; 0,92; 0,86
Bloc 2: jornades 0,83; 0,78; 0,75
Bloc 3: jornades 0,70; 0,66; 0,62
Bloc 4: jornades 0,58; 0,50; 0,42
Bloc 5: jornada 0,33

Correspondència entre la dedicació sol·licitada i la jornada del lloc de treball

La correspondència entre les dedicacions sol·licitades per les persones que formen part de la borsa de treball i els llocs de treball que es poden adjudicar, és la següent:

Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball
Dedicació sol·licitada pels candidats Dedicació dels llocs de treball que se’ls pot adjudicar
1 1
0,92
0,86
0,83 0,83
0,78
0,75
0,66 0,70
0,66
0.62
0,50 0,58
0,50
0,42
0,33 0,33

Ordre d’adjudicació dels llocs de treball

Els llocs de treball s’adjudiquen en l’ordre següent:

 1. Especialitat (seguint l’ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).
 2. Jornada dels llocs de treball (seguint l’ordre de blocs en què s’agrupen les diferents jornades: bloc 1, 2, 3, 4 i 5).
 3. Dedicació del lloc de treball (seguint l’ordre de major a menor dedicació).
 4. Tipus de centre (primer els centres ordinaris, després els centres o llocs especials).

 

Exemple:

El procés d’adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l’àrea territorial i s’assignen:

a) primer, els llocs de jornada 1 del bloc 1 dels centres ordinaris;
b) després els llocs de jornada 1 del bloc 1 dels llocs de treball o centres especials (protecció de menors, formació de persones adultes, etc.)

Una vegada adjudicats tots els llocs de la jornada 1, es continua amb la resta de jornades del bloc 1: jornada 0,92 (es repeteix el procés a i b) i jornada 0,86 (es repeteix el procés a i b).

Una vegada s’han adjudicat els llocs de treball de totes les jornades que s’agrupen en el bloc 1, es repeteix el procediment per adjudicar les jornades de la resta de blocs, en aquest ordre: bloc 2, bloc 3, bloc 4 i bloc 5, amb els mateixos criteris que per al bloc 1, fins a finalitzar l’adjudicació de vacants i substitucions d’aquesta primera especialitat.

I així, successivament, en totes les especialitats, seguint l’ordre de priorització d’especialitats que tinguin establerts els serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

Calendari Curs 2013-2014 Anar Amunt

Persones que s’incorporen a la borsa

Sol·licitud per formar part de la borsa: del 10 de febrer al 3 de març de 2014

Llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses a la borsa: primera quinzena d’abril de 2014

Llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses a la borsa: primera quinzena de maig de 2014

Una vegada publicada la llista definitiva, les persones admeses ja formen part de la borsa, participen en els nomenaments telemàtics ordinaris i segueixen el calendari que hi ha a continuació.

Persones que ja formen part de la borsa

Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament: 2 de desembre de 2013 / 27 de gener de 2014 / abans de la darrera setmana de març de 2014

Modificació de les dades de la borsa per al curs 2013-2014: 16 de setembre de 2013 / del 21 al 28 d’octubre de 2013/ del 2 al 10 de desembre de 2013/ del 27 de gener al 3 de febrer de 2014 / darrera setmana de març de 2014

Normativa Anar Amunt

PER AL CURS 2013-2014

General

 • Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener,
  per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari (DOGC núm. 6548, de 27.01.2014)
 • Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre,
  de segona modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí docent. (DOGC núm. 6516, de 5.12.2013)
 • Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre,
  per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013)
 • Resolució ENS/1050/2013, de 13 de maig,
  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre. (DOGC. núm 6379, 21.5.2013)
 • Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre,
  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny (DOGC núm. 6037, de 3.1.2012)
 • Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny,
  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5906, de 23.6.2011)
 • RESOLUCIÓ EDU/2053/2010, de 14 de juny,
  per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2011)
 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril,
  de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010)
 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,
  per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009)
 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre,
  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari (BOE en català núm. 287, 28.11.2008)
 • Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre,
  de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 5046, de 11.1.2008)
 • RESOLUCIÓ EDU/3219/2007, de 25 d’octubre,
  per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent
 • Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny,
  per la qual s’estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent DOGC núm. 4900, de 8.6.2007)
 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,
  pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE en català núm. 9, de 16.3.2007)
 • Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny,
  per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006)
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
  d’educació. (BOE en català núm. 11, de 16.5.2006)
 • Decret 172/2005, de 23 d’agost,
  de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005)
 • Decret 133/2001, de 29 de maig,
  sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, de 1.6.2001)

Comparteix: