OPOS 2016-LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS

Ingrés i accés a cossos docents

El Departament d’Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.

En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:

  • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
    Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per a participar en el procediment d’accés a un cos de grup superior.
    Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
  • Accés a un cos de grup superior
    Per als aspirants que són funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d’octubre de 2016.

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ

 ACCÉS A L’APLICATIU

 Termini per presentar reclamacions: del 8 al 21 de novembre de 2016.

Avís

La formació pedagògica i didàctica només es pot acreditar amb els títols o certificats detallats a l’apartat requisits. El màster en psicopedagogia només serveix per acreditar la formació pedagògica i didàctica en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, que ara no es convoca. Els aspirants seleccionats que no acrediten aquesta formació perden els drets adquirits en el concurs oposició i en queden exclosos.

 DOGC:RES ENS/2452/2016, de 27 d’octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

 

Comparteix: