Category: Butlletí Oficial

DESTINACIONS PROVISIONALS (RESOLUCIÓ I DATES)

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics

Terminis :

 • Presentació de sol·licituds:
  1. Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig (inclou Propietaris Provisionals i peticions de Comissions de Servei)

  2. Personal interí: del 2 al 14 de juny

  3. Personal acollit a l’article 25: del 25 de maig al 10 de juny

 • Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny

 • Resolució provisional del 10 al 12 de juliol

 • Resolució definitiva entre el 27 i 28 de juliol.

PROCEDIMENT PERFILS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los

ENLLAÇ

Procediment d’acreditació dels requisits per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional

1.…

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS 2015

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CGT DE MESTRES

Consulta resultados por DNI

Listado alfabético de participantes A-E  
Listado alfabético de participantes F-L  
Listado alfabético de participantes M-Q 
Listado alfabético de participantes R-Z  

Termini de reclamació cos mestres: del 25 de març al 7 d’abril

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CGT DE SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ

Consulta resultados por DNI

Listado alfabético de participantes A-E
Listado alfabético de participantes F-L
Listado alfabético de participantes M-Q
Listado alfabético de participantes R-Z

Termini de reclamació cos secundaria: del 14 al 26 de març

VACANTS PROVISIONALS CONCURS TRASLLATS 14-15

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de nov. 2014
 • Publicació llista de participants amb puntuació: gener de 2015

CONCURS DE TRASLLATS 2014-15

Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

CONCURS DE TRASLLATS 2012-RELACIÓ VACANTS DEFINITIVES

CALENDARI CONCURS DE TRASLLATS:

PUNTUACIÓ: 29 de gener (reclamació fins dilluns 4 de febrer)

VACANTS PROVISIONALS: PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL:

PRIMARIA 12 de març 

Llistat alfabètic al MEC:

SECUNDARIA 14 de març

Llistat alfabètic al MEC:

RECLAMACIONS O DESISTIMENTS FINS 18 DE MARÇ:  MODEL (Completeu amb el vostre SSTT)

VACANTS DEFINITIVES: PRIMARIA / SECUNDARIA

RESOLUCIÓ DEFINITIVA: 14 de maig.…